Thomas Edward Maloy

Thomas Edward Maloy


Eric Thomas MaloyEric Thomas Maloy


Kymberly MaloyKymberly Maloy


Clifford Wayne MaloyClifford Wayne Maloy


Annette MaloyAnnette Maloy

 
 Thomas Grant MaloyThomas Grant Maloy 
 
 Thomas Edward MaloyThomas Edward Maloy 
birt: 1941


Marilyn MillerMarilyn Miller
marr:
birt: 1948
 
  Thomas Ramon (Raymond) CanovaThomas Ramon (Raymond) Canova
  
 Miriam Gertrude CanovaMiriam Gertrude Canova 
 
 Mary Emily GouldMary Emily Gould


 

Notes:

Also known as: Tom

Help us improve the family tree. Your generous contributions are a gift to our children.

Frank Canova © 2012-2014